Προγράμμα σπουδών

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν υποχρεωτικά επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, (πέντε ανά εξάμηνο), από τα οποία τα έξι (6) είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Εναλλακτικά μπορούν αντί της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε δύο επιπλέον μαθήματα, πέρα των δέκα μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει στη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων.


Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Α/Α

Α’ Εξάμηνο

Υ/Ε

Πιστωτικές Μονάδες

1.

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Υ

6

2.

Οικονομία, Επιχειρήσεις και Θεσμοί

Υ

6

3.

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Υ

6

4.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

5.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

Μαθήματα Επιλογής

   

1.

Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας

E

 

2.

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

E

 

3.

Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

E

 

4.

Μάρκετινγκ και Στρατηγική στην Εκπαίδευση

E

 

5.

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

E

 
6. Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση Ε  

7.

Εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στην εκπαίδευση με τη χρήση SPSS

 

 
       
 

Β’ Εξάμηνο

   

1.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων

Υ

6

2.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της Εκπαίδευσης

Υ

6

3.

Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες

Υ

6

4.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

5.

Μάθημα Επιλογής

Ε

6

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

 

Μαθήματα Επιλογής

   

1.

Αγορά Εργασίας, Διά Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ε

 

2.

Στρατηγικές καινοτομίας και βιωσιμότητας στην εκπαίδευση

Ε

 

3.

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ε

 
4.

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση

Ε  

5.

Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ανάπτυξης και Εφαρμογές

Ε

 

6.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και στη Μάθηση

Ε

 

7.

Πειραματικές Μέθοδοι και Έρευνα πεδίου στην Εκπαίδευση

   
8.  Οργανωσιακή συμπεριφορά για εκπαιδευτικούς οργανισμούς    
       
  Γ’ Εξάμηνο    
       
  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   30
       
  Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν δύο από τα ακόλουθα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής    
       
1.

Διαχείριση Εκπαιδευτικών Αλλαγών

   15
3.

Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας

   15
4.

Ειδικά θέματα οικονομικής και δημόσιας πολιτικής στην εκπαίδευση

  15
5.

Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και εκπαίδευση

   15
       
 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

30

       
       
 

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

 

90