Διάρκεια και δομή του προγράμματος

Η δομή του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» αντανακλά τις επιστημονικές εξελίξεις  και τις ανάγκες της αγοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρους φοίτησης, που χαρακτηρίζεται ως εντατικό, ορίζεται σε ένα (1) έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος), και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (1).

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ξεκινά μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου και δύναται να ολοκληρωθεί το νωρίτερο όχι πριν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς δέκα μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των δύο εξαμήνων, και να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία πρέπει να εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή. Ο ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης και μόνο μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου για ένα ακόμη ακαδημαϊκό έτος, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (επαγγελματικούς ή υγείας). Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών.

Είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης σε μεταπτυχιακό φοιτητή μετά από αίτησή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεωτικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της αιτούμενης αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η συνέχιση της φοίτησης πραγματοποιείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό ισχύει κατά το διάστημα επανένταξης και όχι κατά το χρόνο της αρχικής εγγραφής. Η Συνέλευση δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να διευθετήσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αναστολή φοίτησης.  

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Από τα πέντε μαθήματα κάθε εξαμήνου, τα τρία είναι υποχρεωτικά και τα δύο είναι μαθήματα επιλογής από ένα σύνολο προσφερομένων μαθημάτων επιλογής.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία της και την επιστημονικής της αρτιότητα. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(1) Σε περίπτωση συγκέντρωσης ικανού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών μερικής φοίτησης, δύναται η δημιουργία ξεχωριστού-ανεξάρτητου τμήματος από το τμήμα πλήρους φοίτησης.