Σκοποί του προγράμματος

Σκοπός του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές.


Κύριοι στόχοι του Π.Μ.Σ. «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι :
•    τον τρόπο λειτουργίας του χώρου της εκπαίδευσης
•    τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαίδευσης, οικονομίας και κοινωνίας
•    το ρόλο της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη
•    το ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνική κινητικότητα
•    το ρόλο της εκπαίδευσης στη μείωση των ανισοτήτων
•    το ρόλο της εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων στην κοινωνία και στην οικονομία
•    τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές διαστάσεις τη εκπαίδευσης
•    τις διοικητικές διαστάσεις της εκπαίδευσης
•    την επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
•    τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και το ρόλο της εκπαίδευσης – κατάρτισης

Μέσα από το Π.Μ.Σ «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες και θα είναι ικανοί :
•    να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν διοίκησης και διαχείρισης εκπαιδευτικών μονάδων
•    να καλλιεργήσουν και να ενδυναμώσουν τα χαρακτηριστικά του «ηγέτη μάνατζερ» στο χώρο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων
•    να αξιολογήσουν επενδυτικά σχέδια στο χώρο της εκπαίδευσης
•    να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης εργαζομένων και ανέργων
•    να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προγράμματα επιμόρφωσης μεταναστών για την ένταξή τους στην κοινωνία
•    να αξιολογήσουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα
•    να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες στο χώρο της εκπαίδευσης
•    να σχεδιάσουν πολιτικές που άπτονται τις εκπαίδευσης