Διάρκεια Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος

(2 εξάμηνα + Περίοδος Διπλωματικής), στην περίπτωση του προγράμματος πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα εξάμηνα + περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής στην περίπτωση του προγράμματος μερικής φοίτησης.
Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 – 21:00. Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Παρασκευή (16:00 – 22:00) και Σάββατο (9:00 – 15:00).
Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 30 ωρών (10 εβδομάδες x 3 ώρες).