Προοπτικές σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως :


•    ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της εκπαίδευσης
•    στελέχη επιχειρήσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
•    στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις και στο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
•    στελέχη στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
•    στελέχη Φορέων που ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα
•    στελέχη σε διεθνείς οργανισμούς