Προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ έχουν όλοι όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :


•    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (όσοι υποψήφιοι θα καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο 2024 υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2024)
•    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)  
•    Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
•    Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)  
•    Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες είτε κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς) σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : msc-econedu@unipi.gr
•    Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
•    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας