Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Κάθε έτος και για κάθε σειρά του Π.Μ.Σ., η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.), η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Από το φάκελο κάθε υποψηφίου ελέγχονται όλα τα έγγραφα. Αν δεν υπάρχει έστω και ένα από τα απαιτούμενα ή αν ένα από αυτά δεν είναι επαρκές ή έγκυρο, αφού ειδοποιηθεί ο υποψήφιος, η αίτηση απορρίπτεται.


Τα άτομα που έχουν καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στην προκήρυξη, καλούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα :
  1. Βαθμός πτυχίου (μέχρι 40 μόρια)
  2. Βαθμός Ξένης Γλώσσας (μέχρι 5 μόρια)
  3. Συνάφεια του Τμήματος Προέλευσης με το Π.Μ.Σ (μέχρι 5 μόρια)
  4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών (μέχρι 5 μόρια)
  5. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας ή/και δημοσιεύσεων (μέχρι και 15 μόρια)
  6. Συνέντευξη και συστατικές επιστολές (μέχρι και 30 μόρια)

Η Επιτροπή Επιλογής των Υποψηφίων κατατάσσει τους υποψήφιους με βάση τη συνολική βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλουν το ποσό των €500 (τέλος προεγγραφής), το οποίο συμψηφίζεται με τα δίδακτρα της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης του Π.Μ.Σ η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου για το Π.Μ.Σ. που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. για πέντε χρόνια.