Διάρκεια Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος:

3 εξάμηνα, στην περίπτωση του προγράμματος πλήρους φοίτησης και σε πέντε εξάμηνα στην περίπτωση του προγράμματος μερικής φοίτησης.
Τα μαθήματα είναι πέντε ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) και η διπλωματική εκπονείται στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Παρασκευή (16:30 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:30).
Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 30 ωρών (10 εβδομάδες x 3 ώρες).