Διαδικασία Αξιολόγησης

Κάθε έτος και για κάθε σειρά του Π.Μ.Σ.,
Περισσοτερα

Υποβολή Αιτήσεων

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. ...
Περισσοτερα

Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυμάτων ...
Περισσοτερα

Διάρκεια Σπουδών

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ...
Περισσοτερα

Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Περισσοτερα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο-Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. παραδίδει σχέδια ακαδημαϊκού ημερολογίου και ωρολόγιου προγράμματος στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σπουδών, το οποίο τα εκδίδει λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ανάγκες του Π.Μ.Σ..

Περισσοτερα